کارگاه آموزشی در اردبیل


برگزاری کارگاه آموزشی

آشنایی با حقوق و قوانین تشکیل شرکت های دانش بنیان

 دانشگاه پیام نور- مرکز اردبیل، چهارشنبه 23 اسفندماه 1396 

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره04533258370  

جناب آقای دکتر یوسف درویشی

عضو کمیته علمی و داوری چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

و مسوول ثبت نام کارگاه مذکور تماس حاصل نموده یا به سایت WWW.ardabilstp.irمراجعه نمایید.