دکتر علیرضا زارع زیدی


دکتر علیرضا زارع زیدی به کمیته علمی و داوری چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.