انتی مارکتینگ


انتی مارکتینگ نگاهی نقادانه بر سیستم عرضه و تقاضادر بازار دارد. نقد عملکرد دولت ها و قانون گذاران و اینکه تا کجا مجازیم از ایده آل گرایی و توهم و رویا پردازی مشتریان سود ببریم در حالی اقتضای انصاف و تعادل در فعالیت اقتصادی چیز دیگری است.  نگاه صرفا مانیتار، آفتی اساسی در بازار است که موجبات خسارات متنابه و جبران ناپذیر به مناسبات و روابط انسانی، تجاری، تولید، بازار، قانون و ضوابط است. نگاه مانیتار هر ضابطه ای را که محدود کننده باشد را دست و پاگیر تلقی می کند و سعی در حذف ضابطه دارد نگاهی که پول و سود را محور قرار می دهد و هرچه که سود و سرمایه را تهدید کند غلط می داند.

آنتی مارکتینگ می گوید چطور می توانیم در تولید و خدمات رفتار کنیم که بحث پایداری داشته باشیم. در نگاه مارکتینگ دنیا فروشگاهی بزرگ است که هر چیزی در آن برای داد و ستد است و سهم شخص متمول برخورداریست و سایر افراد حسرت و حرمان. بروز و حدوث مارکتینگ تابعی از اقتضاپات و الزامات دوره ای در تحول فرم اقتصادی بوده که فعالیت اقتصادی را صرفاتجارت می بیند و موضوع و هدفش نهایتا مصرف است .بازاریابی پس ازجنگ جهانی دوم(1945) که بر اثر آن بخش اعظم اروپا تبدیل به تلی از خاک شده بود برای احیای دنیایی نوین مبتنی بر تولید بیشتر با هدف کسب سود بیشتر اقدام به ایجاد الگوهای تازه می کند تا بتواند ضمن جبران خسارت  به توسعه  برسند. حدوث و بروز  مارکتینگ در جغرافیایی است که الگوی غالب اقتصادیش کاپیتالیزم انحصاری و لجام گسیخته است. در این نگاه تک تک افراد در سیستم اجتماعی کالاهایی هستند که کالاهای دیگر را به مصرف می رسانند و پایگاه اجتماعی افراد بسته به شاخص های مصرفشان دارد.  اصطلاحاتی چون قیمت، حجم بازار، میزان تقاضا، توسعه تقاضا درتعریف متناقضی دارد.پرسش این است اگر بیشتر بخوریم، بیشتر بپوشیم و بیشتر مصرف کنیم چه کسی بیشترین سود  می برد؟ و آیا نمی توان با سطح اقلی از تولیدبه حداکثر رفاه دست یافت؟از تبعات بازاریابی می توان به تغییر منابع و مواد اولیه اشاره کرد. به عبارت دیگر شخصی که اقدام به تولید در یک ساختار و در یک محیط می کند پس از یک مدت با پایان یافتن منابع اولیه در جغرافیای خود اقدام به تهیه مواد از سایر مکان ها و منابع می کند چراکهدر نگاه بازاریابان در بازار کسی برنده است که بتواند منابع و مواد اولیه را با کمترین قیمت تامین کند ولو اینکه تحقق این امر به قیمت  برهم زدن نظم و ثبات منطقه ای ازجهان تمام شود. بازاریاب همواره در حال تشویق افراد به مصرف بیشتر وترویج مصرف گرایی مدرن است .امتداد این رویه در نهایت نظم جهانی را به هم خواهد ریخت که امرزه در گوشه و کنار دنیا شاهد آن هستیم و همین برهم خوردن نظم در تولید و مصرف یعنی تعادل موجب می شود به سمت نابودی منابع طبیعی و مواد اولیه پیش برویم.