خانم نسیم حسین زاده نصرتی مدرس دانشگاه های تبریز در رشته مدیریت به کمیته داوری سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.


خانم نسیم حسین زاده نصرتی مدرس دانشگاه های تبریز در رشته مدیریت به کمیته داوری سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.