جناب آقای دکتر تورج مجیبی ( دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، رییس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه) به کمیته داوری سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.


 جناب آقای دکتر تورج مجیبی ( دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، رییس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه) به کمیته داوری سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.