جناب آقای دکتر محمود محمود زاده ( معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه) به کمیته داوری کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت پیوست.


جناب آقای دکتر محمود محمود زاده ( معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه) به کمیته داوری کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت پیوست.