دکتر فرهاد جوان به کمیته داوری کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.


دکتر فرهاد جوان به کمیته داوری کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.