براستی که زندگی عقیده و جهاد است


 إنَّ الحَیاةَ عَقیدَةٌ و جِهاد

براستی که زندگی عقیده و جهاد است