سمینار بین المللی ضدبازاریابی - روسیه


سمینار بین المللی ضدبازاریابی -فروردین ماه 1397 -مسکو و سن پترزبورگ .سخنران اسرافیل شیرازی ارائه دهنده دکترین انتی مارکتینگ