همایش بین المللی دستاوردهای نوین مدیریت و بازرگانی


همایش بین المللی دستاوردهای نوین مدیریت و بازرگانی با سخنرانی اسرافیل شیرازی ارائه دهنده دکترین انتی مارکتینگ در تفلیس گرجستان برگزار گردید

اسرافیل شیرازی رییس کنفرانس در این رویداد اظهار داشت :به نسبتی که لحاظ شویم در تغییرات مشارکت می کنیم.