روزت خجسته آموزگار


دانش و خواسته ست نرگس و گل که به یک جای نشکفند به هم

هر که را دانش است خواسته نیست وانکه را خواسته ست دانش کم