نقدی بر کتاب بازاریابی اسلامی


http://www.Antimarketing.ir

نقدی بر کتاب برند سازی و بازاریابی اسلامی 

ساختن کسب و کار اسلامی و جهانی

نوشته: پائول تمپورال